Müşteriler İçin Aydınlatma Metni

(Faturalama İşlemleri, Diğer Vergi ve Muhasebe İşlemleri, Rezervasyon Alınması, Check İn Yapılması, Kimlik Bildirimi Yapılması, Check Out Yapılması, Oda Servis Hizmetleri,  Satış İşleminin Muhasebeye Bildirilmesi, Dava ve İcra İşlemlerinin Yürütülmesi Süreçleri)

MTZ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

            Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

            1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Liman Mah. Rıhtım Bulv. No:3 İlkadım/SAMSUN adresinde mukim 0623177377200001 mersis numaralı MTZ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimizden mal veya hizmet satın almaktasınız. Bu sebeple satım akdinizin kurulması ve ifası süresince Faturalama İşlemleri, Diğer Vergi ve Muhasebe İşlemleri, Rezervasyon Alınması, Check İn Yapılması, Kimlik Bildirimi Yapılması, Check Out Yapılması, Oda Servis Hizmetleri,  Satış İşleminin Muhasebeye Bildirilmesi, Dava ve İcra İşlemlerinin Yürütülmesi Süreçlerinde işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenecektir:

  1. Kimlik Verileri (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, İmza, T.C. Kimlik No)    (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/ İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla )

       Verileri (Adres, E-Mail Adresi, Telefon Numarası)      (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/              Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/ İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla )

3-Müşteri İşlemi (Alınan Mal/Hizmet Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Beraberindeki Kişi Bilgisi, Check İn ve Check Out Tarihi, Fatura Bilgisi, Konaklama Tarihleri, Kredi Kartı ve Nakit Ödeme Bilgisi, Oda Türü ve Kişi Sayısı, Sipariş Bilgisi, Sipariş Geçmişi Bilgisi, Sözleşme Bilgisi)      (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/ İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla )

  •    4-Finans Verileri (Alınan Mal-Hizmet Bedeli Bilgisi, Bakiye Borç Bilgisi, Sipariş Bedeli Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi)           (Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Finans Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi/Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi/ Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi/ İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi Amaçlarıyla )

            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

            Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlendiği hallerde açık rızayla, açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aşağıda aktarımı öngörülen kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde ilgili bulunduğu veri kategorisinin yanında yer alan amaçlarla aktarılmaktadır.

            Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verilerinizden;

Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Check İn ve Out Tarihi verileriniz Emniyet Kimlik Bildirim Sistemine,

Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Adres, Vergi Dairesi, Fatura Bilgisi, Alınan Mal Hizmet ve Bedel Bilgisi verileriniz ilgili Vergi Kurumuna (E – Fatura sebebiyle) aktarılmaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz firmamız ile temasa geçtiğiniz andan itibaren mal/hizmet satın alımı işlemleri süresince Muhasebe, Resepsiyon ve Oda Servisi birimleri tarafından toplanmakta ve aktarılanlar bu aydınlatma metninin 3. maddesinde belirtilen ilgili kişilere aktarılmaktadır. Bu süreçte toplanan ve aktarılan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmakta ve aktarılmaktadır.

            Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizden;

1, 2, 3 ve 4 nolu maddelerinde belirtilenler KVKK madde 5/2-c gereği Sözleşmenin Kurulması ve İfası İle İlgili Olması, KVKK madde 5/2-ç gereği Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması sebepleriyle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

            5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Liman Mah. Rıhtım Bulv. No:3 İlkadım/SAMSUN adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu firmamız kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.